RAADSADRES betreffende Groenburgwal 44
Aan de leden van de Stadsdeelraad Centrum


Amsterdam, 22 november 2010

Geachte leden,

Op 30 november aanstaande wordt u gevraagd een besluit te nemen over het voornemen van Staalstraat Monumenten BV tot het vestigen van een hotel met sociëteit en restaurant in het pand Groenburgwal 44 te Amsterdam.
In ons raadsadres van 15 januari 2010 en onze brief aan de leden van de Commissie Bouwen en Wonen bij de vergadering van 9 november 2010 hebben wij ons standpunt over deze plannen, en onze overwegingen daarbij, uitvoerig kenbaar gemaakt, zodat het op dit moment in het besluitvormingsproces volstaat om naar deze documenten te verwijzen.
In dit raadsadres gaan wij in op twee aspecten die bij de behandeling van de voordracht van het DB naar onze mening bijzondere aandacht verdienen, te weten:

-het proces en het speelveld dat partijen daarbij geboden is


-de partijen waarmee het stadsdeel te maken heeft bij het eventueel verstrekken van een bouwvergunning


om te eindigen met een oproep aan uw Stadsdeelraad.

HET PROCES
Het pand Groenburgwal 44 is in december 2006 aangekocht door Staalstraat Monumenten BV. Over de wijze waarop deze aankoop tot stand gekomen is, en het bedrag dat door de koper voor het pand betaald is, bestaan in de buurt nog veel vraagtekens. Duidelijk is in ieder geval dat er nooit serieus gekeken is naar andere potentiële kopers/gebruikers dan Staalstraat Monumenten BV.
Uit mededelingen van Droog is ons gebleken dat er op het moment van aankoop geen sprake was van het vestigen van hotel, sociëteit, noch restaurant in het pand.
Waarschijnlijk pas aan het eind van 2007 is Staalstraat monumenten BV gaan werken aan wat nu heet “Het totaal-concept”, een plan waarbij Staalstraat Monumenten BV probeert aannemelijk te maken dat de winkel van Droog in de Staalstraat en de vestiging van het hotel en aanpalend restaurant één, onlosmakelijk, geheel vormen. Uit ambtelijke stukken blijkt dat Staalstraat Monumenten BV zeker sinds het voorjaar van 2008 contact heeft met het stadsdeel Centrum met als doel dit “totaal-concept” te realiseren. Van het begin af aan was daarbij bekend dat de plannen in strijd waren met zowel het Bestemmingsplan als het vigerende Horeca-beleidsplan en het op dat moment van kracht zijnde hotelbeleid van het stadsdeel.
Uit de in ons bezit zijnde ambtelijke stukken wordt duidelijk dat de ambtelijke toetsing van het plan niet tot een eenduidig advies heeft geleid. Uiteindelijk heeft de verantwoordelijke portefeuille-houder “het groene licht” gegeven om door te gaan met de uitwerking van de plannen van Droog/ Staalstraat Monumenten BV.
Van belang is daarbij op te merken dat er noch door de initiatiefnemers van de plannen, noch door het Stadsdeel op enige manier ook maar een poging is gedaan de buurt bij de planontwikkeling te betrekken.
In de loop van 2008 blijken de plannen van Droog/Staalstraat Monumenten BV opeens wonderwel te passen in de door het stadsdeel uit te brengen Nota Hotelbeleid Binnenstad 2008-2011. Deze nota wordt op 29 mei 2008 vastgesteld in de vergadering van de Stadsdeelraad.
Uit deze nota wordt voor de buitenstaander evenwel volstrekt niet duidelijk dat ook de Groenburgwal onderwerp van hotelontwikkeling zou kunnen zijn. Evenmin is dit het geval uit het, vooral voor bewoners en andere belangstellenden, opgestelde document “Hotels in het stadsdeel Centrum Amsterdam, veelgestelde vragen”. Te vinden op:
http://www.centrum.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/241857/faq20def20hotelbeleid.pdf
Pas door publicatie van de aanvraag voor een bouwvergunning voor het pand wordt de buurt duidelijk dat er iets aan de hand is. Dit is ruim anderhalf jaar nadat de initiatiefnemer en het stadsdeel met elkaar in overleg zijn gegaan.
Pas na een brief met bezwaren van buurtbewoners van 14 oktober 2009 wordt er door Droog/Staalstraat Monumenten BV een informatieavond voor een zeer beperkt aantal buurtbewoners belegd. Het enige resultaat van deze avond is dat het in het oorspronkelijke plan voorziene aantal zitplaatsen in het restaurant wordt teruggebracht en dat wordt voorgesteld de ingang van het hotel/restaurant te verplaatsen naar de Staalstraat. Beide wijzigingen zijn nadrukkelijk niet afgestemd met de aanwezigen op de informatieavond of andere buurtbewoners alvorens deze aan het stadsdeel zijn voorgelegd.
Het vervolg van het traject, het raadsadres, het overleg met de buurt en Droog, en de Commissievergadering van 9 november, is u bekend.
Wij kunnen uit het verloop van dit proces niet anders concluderen dan dat het stadsdeel vanaf het moment dat de plannen met het pand Groenburgwal 44 werden voorgelegd er alles aan gedaan heeft om tot uitvoering van dit plan te komen. Opvallend daarbij is dat noch de initiatiefnemers, noch het stadsdeel in ruim anderhalf jaar enige poging heeft ondernomen om de buurtbewoners te informeren over de voornemens; maar in die zelfde tijd wel veel ambtelijke en bestuurlijke energie heeft gestoken in pogingen om de bestaande eigen regelgeving op een zodanige manier te “plooien” dat uitvoering van het plan mogelijk zou worden.
Hierdoor is ons vertrouwen in het stadsdeel Centrum ernstig geschaad. Het feit dat er, overigens pas na indiening van ons raadsadres, enige ruimte is geweest om de stem van de buurt te laten horen, neemt niet weg dat het ambtelijke en bestuurlijke proces inmiddels zover gevorderd is dat het aanbrengen van essentiële wijzigingen in de plannen nauwelijks meer mogelijk lijkt.
Dit geldt zowel voor ons als bewoners als voor u als stadsdeelraad. Het onaangename gevoel dat wij daarbij hebben wordt nog eens versterkt nu wij de indruk hebben gekregen dat de huidige portefeuillehouder Bouwen en Wonen voor zijn aantreden, in ambtelijke hoedanigheid, nauw betrokken is geweest bij de voorbereiding van de bouwaanvraag. Over een “gelijk speelveld” gesproken.
Concluderend is ons gevoel dat de plannen van Droog vanaf het prille begin een “bestuurlijk speeltje” zijn geweest die, koste wat kost, gerealiseerd dienen te worden. De belangen van de buurt en het feit dat er van het vigerende bestemmingsplan wordt afgeweken hebben in de afwegingen, naar onze waarneming, daarbij geen enkele rol gespeeld.


DE PARTIJEN
In de vergadering van de Commissie Bouwen en Wonen van 9 november 2010 is door meerdere parrtijen aangegeven dat zij er belang aan hechten dat, indien het stadsdeel toch een vergunning zou willen verlenen , deze niet overdraagbaar mag zijn.
Hierbij willen wij u attenderen op het volgende.
De indiener van de plannen is Staalstraat Monumenten BV. Het “totaal-concept” is evenwel een initiatief van Droog BV. Een willekeurige buitenstaander zou dan denken dat een ”totaal-concept” ook onder de exclusieve verantwoordelijheid van de indiener daarvan zou worden uitgevoerd. Zeker in dit geval waar het DB de meerwaarde van het concept vooral ziet in de koppeling van de winkel van Droog aan het voorgenomen hotel-restaurant. Immers, zonder de aanwezigheid van de winkel is er slechts sprake van alweer een nieuw hotel/restaurant in een buurt waartoe zowel het bestemmingsplan als het horeca-beleidsplan geen ruimte biedt en waarvoor de hotelnota slechts ruimte biedt indien deze tot het uiterste wordt opgerekt.
Daarom is het van belang te weten met wie het stadsdeel nu in zee gaat. Uit onze, bij de Kamer van Koopphandel opgevraagde, informatie blijkt dat de volgende rechtspersonen op één of andere wijze betrokken zijn bij de plannen:
Staalstraat 7a en 7b Monumenten BV. Bedrijfsomschrijving: “Het verwerven, restaureren en instandhouden van de registergoederen gelegen aan de Staalstraat 7a en 7b te Amsterdam en aan de Groenburgwal 44 te Amsterdam, zijnde beschermde monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988.” Werkzame personen: 0.
Enig aandeelhouder en bestuurder: Joy of a Toy BV, tel 020-4279144 (bron: handelsregister KvK).

Joy of a Toy BV. Onderneemt volgens haar statuten het volgende: “Het deelnemen in-, het voeren van beheer over, financieren van, samenwerking met andere ondernemingen, beleggen van vermogen.” Aantal werkzame personen: 0. Code hoofdactiviteit: Financiële Holdings (bron: handelsregister KvK).
Droog BV.
Droog BV is een volle dochter van “Joy of a Toy BV”. Droog BV is een commercieel bedrijf dat volgens haar statuten het volgende onderneemt: “Het ontwikkelen, doen fabriceren, de groot- en kleinhandel in, het distribueren van designproducten en van goederen in het algemeen. Voorts het financieren, administreren en het verlenen van service bij de handel in design. Tevens houdstermaatschappij.” Aantal werkzame personen: 0 (bron: handelsregister KvK).
Renny Ramakers BV. Het bij Staalstraat 7a en 7b Monumenten BV vermelde telefoonnummer is van Renny Ramakers BV. KvK nummer 27227900000. 272279600000KvK nummer 272279600000KvK nummer 272279600000KvK nummer 272279600000Sector: financiële holding (bron: gevonden via Google).
In door Droog verstrekte informatie is er tevens sprake van een tweetal beoogde exploitanten voor het te realiseren hotel/restaurant:

Exploitant restaurant.
Beoogd exploitant van het restaurant is de heer Sariel Taus, werkzaam bij restaurant Fifteen in Amsterdam, behorend bij de Jamie Oliver keten (bron: informatie avond Droog, 19 november 2009).
Exploitant hotel. Beoogd exploitant van het hotel is de heer Machiel Brautigam, projectmanager bij Droog, tevens werkzaam in de verhuur/exploitatie van top-end appartementen (bron: informatie avond Droog, 19 november 2009).
In de Commissievergadering is door de meerderheid van de partijen aangegeven dat het “totaal-concept” van Droog de reden is om eventueel akkoord te willen gaan met uitvoering van de plannen. Zoals u hier evenwel kunt lezen is alleen Droog BV betrokken bij het door u en ons zo gewaardeerde designproduct. De andere BV’s zijn slechts financiële vehikels die voor elk doel kunnen worden ingezet, zo ook de exploitatie van een hotel/restaurant.
Indien het realiseren van het “totaal-concept” doorslaggevend is voor het al dan niet realiseren van uw plannen, dan zou alleen het verstrekken van de vergunningen aan Droog BV daarvoor enige garantie kunnen bieden.
Verstrekking van de vergunningen aan één van de andere betrokken rechtspersonen zou de eventueel te stellen voorwaarde van “niet-overdraagbaarheid” met het oog op het voorkomen van onomkeerbare ongewenste toekomstige ontwikkelingen tot een “loze letter” maken.
Immers geen van deze andere rechtspersonen heeft een inhoudelijke binding met Droog Design.


OPROEP
Reeds eerder hebben wij aangegeven waardering te hebben voor Droog als creatieve onderneming, waarvan de winkel in de Staalstraat een welkome en kwalitatief hoogwaardige aanvulling is aan de in de buurt aanwezige voorzieningen.
Onze bezwaren richten zich dan ook niet tegen Droog maar tegen de voorgenomen vestiging van een hotel/restaurant. Was er geen sprake geweest van een ”totaal-concept” dan zouden er onmiddellijk vragen zijn gerezen over de wenselijkheid om een onderneming zonder enige ervaring in de horecabranche op een zo kwetsbare plek in de stad een hotel/restaurant te laten realiseren.
Een bestemmingsplanwijziging zet de deur open voor toekomstige eigenaren om de capaciteit van het hotel en het restaurant te vergroten als Droog en haar BV deze buurt verlaten. Goedkeuring van de plannen van Droog werkt precedentwerking in de hand.
Desondanks zijn wij nog steeds bereid om met Droog om de tafel te gaan om te bezien op welke wijze een voor alle betrokkenen acceptabel plan kan worden ontwikkeld.
Wij roepen u dan ook op het DB te verzoeken de faciliteiten te scheppen waardoor een dergelijk gesprek mogelijk wordt.
Met vriendelijke groet,
namens de Initiatiefgroep Groenburgwal e.o.,
Pim van den Berg
Jan-Joost van Hemel.