Samenvatting van reactie buurtvergadering 20 oktober jl. aan de Commissie Bouwen en Wonen van het Stadsdeel Centrum.

Aan Commissie Bouwen en Wonen Stadsdeel Centrum, 9 november 2010
Te betrekken bij Agendapunt 4, Brief portefeuillehouder over Horecaplannen van ‘Staalstraat 7a en 7b Monumenten BV’ met Groenburgwal 44.
Onderwerp Reactie bewoners op het voorstel van het Dagelijks Bestuur inzake de plannen van ‘Staalstraat 7a en 7b Monumenten BV’ met het pand Groenburgwal 44.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanleiding
Naar aanleiding van de door de portefeuillehouder in zijn brief voorgestelde scenario’s hebben buurtbewoners op 20 oktober overleg gevoerd met als doel tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Overwegingen

Door meer dan 330 buurtbewoners zijn middels een raadsadres bezwaren aangevoerd m.b.t. tot vestiging van hotel/horeca in het pand Groenburgwal 44. De bezwaren betreffen:

  • -De aantasting van de specifieke woonfunctie van de Groenburgwal
  • -De schaalgrootte van het te realiseren project in relatie tot de schaal van de andere bedrijvigheid in het gebied Groenburgwal/Staalstraat
  • -De te verwachten overlast door een toename van de verkeersdruk in een bij uitstek verkeersluwe omgeving, door een toename van het laad- en losverkeer en aan- en afvoer van klanten.
  • -Geluidsoverlast van klanten van de te realiseren horeca, met name in de avonduren
  • -Stank- en geluidsoverlast van afzuigapparatuur e.d.
  • -De kans op funderings- en andere bouwtechnische schade door het realiseren van een kelder onder het pand.

In zijn brief aan uw Commissie probeert de portefeuillehouder Bouwen en Wonen aan een deel van bezwaren van de buurt tegemoet te komen door een aantal mogelijke scenario’s te schetsen.

Na uitvoerige beraadslaging zijn door de aanwezige bewoners op de buurt vergadering van 20 oktober de volgende conclusies getrokken:

Slechts scenario 5, het afwijzen van het plan voor zowel hotel als horeca, is acceptabel.

De ‘flagship-store’ van Droog aan de Staalstraat is een kwalitatief hoogwaardige toevoeging aan de in de buurt aanwezige functies. Ook de activiteiten die Droog nu in het pand Groenburgwal 44 organiseert vormen een positieve bijdrage. Het zou ongewenst zijn als er met het pand Groenburgwal 44 niets zou gebeuren.

Advies Op basis van deze conclusies adviseert het buurtoverleg uw commissie unaniem het volgende alternatieve scenario te overwegen:

Staalstraat Monumenten BV wordt in de gelegenheid gesteld om in het pand Groenburgwal 44 een aantal appartementen/ateliers te realiseren die gebruikt kunnen worden t.b.v. ‘Artists in residence’ projecten of andere activiteiten die gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van Droog BV.

Indien Staalstraat Monumenten BV dit wenst kunnen de galerieactiviteiten die nu al op de begane grond van het pand plaatsvinden worden uitgebreid.

Overwegingen


    De financiële risico’s van Staalstraat Monumenten BV worden tot een minimum beperkt omdat deze, mocht exploitatie op de door de buurt voorgestelde wijze niet haalbaar zijn, altijd nog kan besluiten de appartementen als woonruimte op de markt te brengen.
    Voorwaarde hierbij is dat het Stadsdeel toestemming geeft om de te realiseren appartementen specifiek voor de beoogde bestemming te gebruiken.