Stadsdeel Centrum
Sector Bouwen en Wonen
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Cc
Afdeling Vergunningen Gebruik
T.a.v. dhr Bunnink

Afdeling Vergunningen Bouw
T.a.v. dhr Noordermeer


Onderwerp: Bezwaar Groenburgwal 44, dossier nummer 81-09-0237Amsterdam, 14 oktober 2009

Geacht Bestuur,

Hierbij maken wij bezwaar tegen de aangevraagde bouwvergunning voor het perceel Groenburgwal 44 te Amsterdam met aanvraagnummer 81-09-0237, alsmede tegen de aanvraag 03-09-0164 voor het uitvoeren van funderingsherstel, het veranderen en het vergroten van het gebouwgedeelte met bestemming daarvan tot restaurant, galerie en hotel met negen kamers.

Het bezwaar heeft betrekking op alle onderdelen van de bouwaanvragen waartegen bezwaar open staat. Tevens heeft ons bezwaar betrekking op eventueel in de toekomst in te dienen plannen voor het vestigen van een hotel, restaurant en/of sociëteit. Verder brengen wij graag de onderstaande punten onder uw aandacht.

Eén van de ondertekenaars van deze brief (Van Hemel) heeft op 12 oktober 2009 op het Stadhuis het ontwerpbesluit op aanvraag 03-09-0164 ingezien, waarin o.a. vermeld staat dat het plan een verbouwing betreft van het pand tot galerie, restaurant en hotel. Op 13 october heeft hij zich vervoegd bij het Horeca-loket. Tevens heeft hij op 14 october 2009 een gesprek gehad met uw medewerker dhr Postma en de bouwtekeningen ingezien.


De reden van het bezwaar wordt op de eerste plaats gevormd door voorziene geluidsoverlast. Op dit moment is de horeca-dichtheid in het gebied dat wordt gevormd door de hoek Staalstraat-Groenburgwal zeer hoog. Dit resulteert in veel geluidsoverlast, veroorzaakt door horeca-bezoekers, die hetzij buiten converseren (al dan niet tijdens roken), hetzij op straat luid praten bij aankomst en vertrek. Deze geluidsoverlast hindert ons met grote regelmaat ’s avonds en ’s nachts, waardoor wij ongewenst wakker worden. Het vestigen van nog een extra restaurant, hotel en/of sociëteit zal leiden tot een verdere toename van deze geluidsoverlast. Deze vorm van overlast is dan ook onacceptabel.

Daarnaast voorzien wij dat een horeca-achtige gelegenheid op deze locatie het authentieke, rustige, schilderachtige aanzien van de Groenburgwal op onacceptabele wijze aantast.

Ter ondersteuning refereren wij naar de Toelichting Bestemmingsplan Nieuwmarkt 2004, opgesteld door Stadsdeel Amsterdam Centrum en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland per 8 november 2005.
Blz 33: “
Zoals hierboven aangegeven, is de Nieuwmarktbuurt te omschrijven als een echte woonbuurt”. Hieruit volgt dat de woonfunctie primair is, en bedrijvigheid secundair. Bij een primaire woonfunctie is het essentieel dat geluidsoverlast, met name ’s avonds en ’s nachts, wordt geminimaliseerd. Hieraan wordt niet voldaan bij het vestigen van een nieuw hotel, restaurant en/of sociëteit.

Blz 41: “
Om het karakter van de buurt als woongebied gemengd met overwegend kleinschalige niet-woonfuncties te behouden, zal terughoudend met hotelontwikkeling worden omgegaan”. “Vestiging van nieuwe hotels dan wel uitbreiding van bestaande hotels is alleen mogelijk middels een wijzigingsbevoegdheid. Daarbij wordt getoetst aan criteria ten aanzien van (onder andere) verkeersaantrekkende werking en mogelijke effecten op het woon- en leefmilieu en de functiemening”.
Het eventueel geven van toestemming voor het vestigen van een nieuw hotel dient dus terughoudend benaderd te worden; tevens maken wij u graag attent op bovenbeschreven effect op het woon- en leefmilieu in de vorm van geluidsoverlast. Daarnaast zijn in deze buurt reeds drie hotels dicht bij elkaar gevestigd (Groenburgwal oneven zijde, ’s Gravelandseveer, Kloveniersburgwal zuidkant).

Blz 42: “
In het Beleidsplan Binnenstad is opgenomen dat in het plangebied een terughoudend horecabeleid wordt gevoerd. Gezien het rustige (woon)karakter van het plangebied is het niet gewenst dat er verdere uitbreiding van horeca wordt toegestaan”.
Dit beleid spreekt voor zich; het geven van toestemming voor het starten van een nieuw hotel, restaurant en/of sociëteit is hiermee in tegenspraak. Daarbij is het wijzigen van de bestemming van het onderhavige object in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Blz 47, paragraaf 4.2.1 Horeca: “
Uitbreiding van het aantal horecavestigingen is niet toegestaan”.
Het geven van toestemming voor het starten van een nieuw hotel, restaurant en/of sociëteit is hiermee volstrekt in tegenspraak.

Blz 51: “
Daarbij doet zich vaak het verschijnsel voor dat veel betrekkelijk onschuldige kleine vestigingen in de loop van de jaren uitgroeien tot middelgrote of zelfs grote bedrijven met een navenant toegenomen milieuhinder”.
Het feit dat dit hotel aanvankelijk uit 9 kamers zou bestaan, is dus geen garantie dat de voorziene hinder in de toekomst niet nog verder zou kunnen toenemen. Overigens leert de praktijk dat inderdaad in dit geval de (toekomstig) eigenaar, de firma Droog, als eenvoudig bedrijf begon en nu wil uitbreiden zonder rekening te houden met de belangen van de omwonenden.


Tevens maken wij bezwaar vanwege de te verwachten verkeerstoename en verkeershinder. De even zijde Groenburgwal is de enige route via welke wij per auto onze woningen (even zijde) kunnen bereiken. De Staalstraat biedt geen alternatief, daar deze is geblokkeerd voor autoverkeer.

Ervaring met restaurants en hotels in deze buurt leert dat deze met grote regelmaat de verkeersstroom belemmeren, hetzij veroorzaakt door (vracht)auto’s die goederen laden en lossen, hetzij door taxi’s, hetzij door horeca-bezoekers die op straat roken en praten. De Groenburgwal is zeer smal; reeds een klein aantal bezoekers op straat belemmert de verkeersstroom.

Ter toelichting wijzen wij op de volgende tekst uit blz 41 van de Toelichting Bestemmingsplan Nieuwmarkt: “
Vestiging van nieuwe hotels dan wel uitbreiding van bestaande hotels is alleen mogelijk middels een wijzigingsbevoegdheid. Daarbij wordt getoetst aan criteria van (onder andere) verkeersaantrekkende werking en mogelijke effecten op het woon- en leefmilieu en de functiemenging”. Ons inziens zal de vestiging van dit hotel een verkeersaantrekkende werking met zich meebrengen; gezien de smalle doorgang aan de Groenburgwal ter plaatse is dit ongewenst. Om die reden dient hiervoor geen wijzigingbevoegdheid te worden toegepast.

Paragraaf 4.2.1.f, blz 47: “
Deze beperking is nodig daar een (grootschalige) hotelontwikkeling hinder kan veroorzaken vanwege de verkeersaantrekkende werking”. Hieruit blijkt dat ook het Stadsdeel Centrum zich realiseert dat het vestigen van een nieuw hotel extra verkeer en daarmee hinder kan veroorzaken.


Verder wordt in de plannen op geen enkele wijze rekening gehouden met de impact op de luchtkwaliteit. Een onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet uitgevoerd. Er kan dan ook niet worden aangetoond dat het wijzigen van de bestemming een bijdrage levert aan de overschrijding van de normen zoals deze zijn vastgesteld in het Besluit luchtkwaliteit 2001. Ook dient te worden vastgesteld wat de impact van het wijzigen van de bestemming is met betrekking tot de overschrijding van grenswaarde van fijn stof, waardoor luchtkwaliteit verslechtert. Door de toename van gemotoriseerd verkeer (verkeersaantrekkende werking als gevolg van horeca bestemming) is dit onderzoek noodzakelijk.


Indien het Stadsdeel toestemming zou geven voor het ontwikkelen van een restaurant, hotel en/of sociëteit op het adres Groenburgwal 44, zal het gevolg zijn een toename van geluidsoverlast en verkeershinder. Daarnaast blijkt uit het bovenvermelde duidelijk dat het geven van een dergelijke toestemming op een breed scala van onderdelen strijdig is met het beleid van het Stadsdeel Centrum, zoals is opgenomen in de Toelichting Bestemmingplan Nieuwmarkt.

Op de bouwtekeningen is te zien dat er plannen zijn om de bestaande kelder significant uit te breiden en tevens te verdiepen. Wij maken ons zorgen over de consequenties hiervan voor wat betreft de stabiliteit van omliggende huizen. Voordat enige eventuele vergunning wordt afgegeven, wensen wij de constructieve gegevens te vernemen, alsmede een plan hoe geborgd gaat worden dat het ontgraven niet zal leiden tot het verzakken van omliggende panden.

Met dit bezwaar beogen wij te bewerkstelligen dat u de voorgenomen plannen niet zult goedkeuren onder gegrond verklaring van de bezwaren zoals in dit schrijven zijn opgenomen. Ons bezwaar betreft ook eventueel in de toekomst ingediende aanvragen, de vestiging van een restaurant, hotel en/of sociëteit betreffend.

Gelieve dit bezwaarschrift tevens te zien als ondersteuning van ontwerpbesluit kenmerk BWT 03-09-0164, waarin Stadsdeel Centrum de aangevraagde Monumentenvergunning weigert. Wij maken bezwaar tegen elke reclame op de gevels, het verrommelen van de voorgevel, het aantasten van het daklandschap, etc. Dit geldt zowel voor het pand Groenburgwal 44 als voor de daarmee eventueel samen te voegen panden Staalstraat 7A en 7B.

Wij verzoeken u de ontvangst en behandeling van deze brief schriftelijk te bevestigen per adres J.J.O. van Hemel, Groenburgwal 50B, 1011HX Amsterdam .

Hoogachtend,

57 namen, verdeeld over 41 adressen op Groenburgwal en Staalstraat
50 handtekeningen

Terug naar tekst raadsadres