LEESWIJZER : Door te klikken op de gekleurde delen van de tekst gaat u naar de toelichting op het betreffende onderdeel. Vanaf die pagina kunt u , door te klikken op "Terug naar tekst raadadres", weer terug naar de tekst op deze pagina.
Aan:
Stadsdeelraad Stadsdeel Centrum
Postbus 202
1000 AE AmsterdamOnderwerp:
RAADSADRES betreffende Groenburgwal 44


Amsterdam, 15 januari 2010


Geachte Stadsdeelraad,

Graag verzoeken wij uw aandacht voor onderstaande vragen, betrekking hebbend op de plannen van de firma Droog Design om in het voormalig GGD-pand aan de Groenburgwal 44 te Amsterdam een restaurant, galerie, hotel en sociëteit te vestigen. Hiertoe zijn aanvragen ingediend onder nummers 81-09-0237 en 03-09-0164.

Als buurtbewoners maken we ons ernstig zorgen om de geluidsoverlast en verkeershinder die hierdoor zullen worden veroorzaakt. Onze bezwaren zijn verwoord in
de brief aan het Stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, dd 14 oktober 2009 (zie bijlage C).

In reactie hierop heeft Droog een informatieavond gehouden en een brief naar het Stadsdeel Centrum gestuurd (zie bijlage D). Betreffende informatie heeft onze zorgen eerder vergroot dan weggenomen, en het is daarom dat wij ons nu tot u richten en u verzoeken om dit Raadsadres en onderstaande vragen te willen agenderen in de vergadering van de Deelraad.

Op de informatieavond is gebleken is dat het een hotel betreft met 10 kamers, plus een restaurant met 84 zitplaatsen. Gemiddeld zullen iedere avond 67 gasten voor het restaurant arriveren en vertrekken. Dit zal de geluidsoverlast, veroorzaakt door de reeds bestaande horeca rond de hoek Staalstraat/Groenburgwal, ernstig doen toenemen. Voor toelichting zie bijlage A, punt 1. Hier lijkt zich een sluipend proces van schaalvergroting te voltrekken. De voorzieningen aan de Staalstraat zijn tot nu toe kleinschalig, en dreigen nu te expanderen. Dit verhoudt zich niet met de aard van deze buurt. Inmiddels blijkt er ook sprake te zijn van plannen voor fiets- en autoverhuur en bootexcursies.
Daarnaast is op de informatieavond door Droog gemeld dat restaurant, hotel en sociëteit in beginsel niet toegankelijk zullen zijn voor omwonenden. Toegang is slechts mogelijk voor leden van een designsociëteit; lid worden kan alleen per ballotage. Er is daardoor voor de omwonenden geen toegevoegde waarde aanwezig.

De Rayonmanager van de sector Bouwen en Wonen van het Stadsdeel Centrum heeft aan één van de ondertekenaars van deze brief (Van Hemel) medegedeeld dat het Dagelijks Bestuur in beginsel positief staat tegenover de plannen van Droog, en dat er reeds verscheidene gesprekken met Droog hebben plaatsgevonden. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het Stadsdeel dermate is gecharmeerd van de plannen van Droog, dat dit ten koste is gegaan van de normale communicatie- en informatieprocedures. Ter voorkoming van eventuele onnodige kosten zijn deze procedures ook in het belang van Droog. Zo constateren wij een schrijnend contrast tussen de communicatie vanuit het Stadsdeel als er sprake is van incidentele overlast (zoals filmopnamen, koninginnedag, etc), waarbij iedere bewoner een brief ontvangt, en de structurele overlast die het gevolg wordt van de uitbreiding van Droog.
De omwonenden worden nu geconfronteerd met plannen die al in een vergevorderd stadium zijn.

Ter toelichting zij hier vermeld dat de betrokkenheid van de bewoners in deze buurt zeer hoog is. Dit blijkt o.a. uit het gering aantal verhuizingen; het grote aantal huizen dat de afgelopen twee decennia door de bewoners zelf, zonder hulp van de gemeente, is opgeknapt; en de wijze waarop huizen door bewoners worden onderhouden.

In het bestemmingsplan Nieuwmarkt, goedgekeurd in november 2005, wordt uitdrukkelijk en herhaaldelijk gesteld dat met hotelontwikkeling terughoudend zal worden omgegaan, en dat uitbreiding van het aantal horecavestigingen niet is toegestaan. De Nieuwmarktbuurt wordt in het bestemmingsplan omschreven als een echte woonbuurt. Hieruit volgt dat de woonfunctie primair is, en bedrijvigheid secundair. Bij een primaire woonfunctie is het essentieel dat geluidsoverlast, met name ’s avonds en ’s nachts, wordt geminimaliseerd. Hieraan wordt niet voldaan bij het vestigen van een nieuw hotel, restaurant en/of sociëteit. De “Toelichting Bestemmingsplan Nieuwmarkt” stelt op blz 41: “Vestiging van nieuwe hotels dan wel uitbreiding van bestaande hotels is alleen mogelijk middels een wijzigingsbevoegdheid. Daarbij wordt getoetst aan criteria van (onder andere) verkeersaantrekkende werking en mogelijke effecten op het woon- en leefmilieu en de functiemenging”. Ons inziens zal de vestiging van dit hotel een verkeersaantrekkende werking met zich meebrengen; gezien de smalle doorgang aan de Groenburgwal ter plaatse is dit ongewenst. Om die reden dient hiervoor geen wijzigingbevoegdheid te worden toegepast. Voor verdere toelichting zie onze brief van 14 oktober 2009 (bijlage C).

Het bestemmingsplan is van recente datum. Als burgers willen wij er op kunnen vertrouwen dat het Stadsdeel zich zal houden aan hetgeen hierin is overeengekomen.


VRAAG 1. Bent u het met ons eens dat, indien het Stadsdeel de plannen van Droog zou goedkeuren, dit pertinent in tegenspraak zou zijn met het recentelijk goedgekeurde bestemmingsplan?

Het goedkeuren van de plannen van Droog zal leiden tot een significante verkeers-aantrekkende werking. Voor toelichting zie bijlage A, punt 2. Ter plaatse is de Groenburgwal zeer smal en er zijn geen alternatieve verkeersroutes. De toestand van de bebouwing en de walkant, en de kwaliteit van de openbare ruimte ter plaatse, is matig en uiterst kwetsbaar.

VRAAG 2. Wat zijn de gevolgen voor de mobiliteit in deze buurt, op welke wijze is hier over nagedacht en hoe is met deze aspecten rekening gehouden?

Droog heeft eind 2006 €1.45 miljoen aan de gemeente betaald voor de erfpachtcanon en de bebouwing (zie bijlage A, punt 3).

VRAAG 3. Is dit een 1-op-1 transactie tussen de gemeente Amsterdam en Droog geweest, of konden ook andere partijen bieden?

In eerste instantie konden wij ons voorstellen dat beperkende voorwaarden in de Akte van Erfpacht (zie bijlage A, punt 4) van invloed zouden kunnen zijn op dit bedrag. Uit deze Akte (bijlage E) blijkt echter dat er ten aanzien van de bestemmingen die door Droog aan het gebouw gegeven kunnen worden, vrijwel geen beperking is. Dit betekent dat Droog, zonder instemming van het Dagelijks Bestuur, vrijwel iedere bestemming aan het pand kan geven.

VRAAG 4. Was dit bedrag van €1,45 miljoen marktconform?

De vraag doet zich voor of Droog bij de aankoop het risico heeft genomen dat het pand niet rendabel kan worden geëxploiteerd.

VRAAG 5
. Heeft de gemeente of het Stadsdeel bij of voor de aankoop enige toezegging gedaan aan Droog, of een aan Droog verbonden rechtspersoon, omtrent het vestigen van een restaurant, hotel, of sociëteit in het pand?

Op de informatieavond is door Droog gemeld dat de plannen mede inhouden het uitgraven van een manshoge kelder over de volledige breedte van het pand. Wij maken ons ernstige zorgen en vragen ons af of onze belangen wel goed worden behartigd door het Stadsdeel.

VRAAG 6
. Is er een adequate risico-inventarisatie gemaakt voor wat betreft de effecten hiervan op de belendende percelen, de verlaging van het grondwaterpeil, de aanwezigheid van houten palen, en de impact op funderingen?

De brief van Droog naar het Stadsdeel (zie bijlage D) is zonder overleg met de bewoners tot stand gekomen. Deze brief komt volstrekt niet tegemoet aan onze bezwaren. Voor toelichting zie bijlage A punt 5.

Er is geen onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. Er kan dan ook niet worden aangetoond dat het eventueel wijzigen van de bestemming een bijdrage levert aan de overschrijding van de normen zoals deze zijn vastgesteld in het Besluit Luchtkwaliteit 2001. Voor toelichting zie bijlage A punt 6.

VRAAG 7. Wat is de impact van het eventueel wijzigen van de bestemming m.b.t. de overschrijding van de grenswaarde van fijn stof, waardoor de luchtkwaliteit verslechtert?

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en voor het in behandeling nemen van dit Raadsadres in de Stadsdeelraad. Wij vragen u om geen toestemming te geven voor het vestigen van een hotel, restaurant en/of sociëteit op deze locatie.

Gelieve de namen, adressen en handtekeningen onder deze brief deels separaat aan te treffen (bijlage B). Wij verzoeken u de ontvangst en behandeling van dit Raadsadres schriftelijk te bevestigen.

Hoogachtend, mede namens de omwonenden vermeld in bijlage B,
R. Smits, Groenburgwal 48


J.J.O. van Hemel, Groenburgwal 50B


W.J. van den Berg, Groenburgwal 65D


I.M. Scheiberlich, Staalstraat 16Bijlagen:
A. Toelichting Raadsadres
B. Namen, adressen en handtekeningen van ondertekenaars Raadsadres
C. Brief van bewoners aan Stadsdeel Centrum dd 14 oktober 2009
D. Brief van Droog aan Stadsdeel Centrum dd 17 december 2009
E. Akte van Erfpacht Groenburgwal 44 dd 12 december 2006